Fokreglementen:

Gebruikte afkortingen:

S.P.C.B. = Shar-pei club Belgium
SP = Shar-pei
K.K.U.S.H. = Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus
K.M.S.H. = Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus
F.C.I = Fιdιration Cynologique International
LOSH = Livre des origines Saint-Hubert
ALSH = Annex au livre de Saint-Hubert
RSH = Registre de Saint-Hubert (geen bewijs van raszuiverheid)

Inleiding:

 • Uitsluitend verplicht voor leden van de S.P.C.B. VZW aangesloten bij de K.K.U.S.H. (F.C.I.)
  Zij kunnen als dusdanig genieten van de pupbemiddeling, recht op advertentie in het clubblad, bijwonen van fokkersbijeenkomsten en worden opgenomen in de aanbevolen fokkerslijst.
 • Dit reglement heeft als hoofddoel de verbetering van het algemeen niveau van de fokkerij binnen de S.P.C.B.
  Door het invoeren van deze reglementering, kan de S.P.C.B. beter de belangen van de fokkers en de kopers behartigen.
 • Dit reglement stemt zoveel mogelijk overeen met het fokreglement van het F.C.I. en werd aangepast / of vervolledigd daar waar dit noodzakelijk werd geacht in het belang van het ras.
  Dit werd bekrachtigd op de algemene ledenvergadering van 12 maart 1995 en gewijzigd door bijeenkomst van het voltallige bestuur op 10 oktober 1998.
 • Door ondertekening van dit reglement gaat de fokker de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de hiernavolgende artikelen, inclusief de annex 1.
 • Voorwaarden voor publicatie in « Aanbevolen fokkerslijst » wordt bepaald in annex 2.
 • De naam van de fokker en kennelnaam zal in geval van ondertekening gepubliceerd worden in Clubleven S.P.C.B., in Woef en in Clubmagazine.
  Publicatie zal ook gebeuren in geval van sancties (zie Art. 13)


Art.1 : Ieder lid van de club moet de voorschriften na leven van de K.K.U.S.H. , in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het stamboek LOSH / ALSH.
Voor buitenlandse leden gelden de voorschriften van domiciliering. (F.C.I. erkend)

Art.2 : Men zal slechts reuen en teven voor de fokkerij gebruiken die ingeschreven zijn in het LOSH : ALSH (geldt niet voor RSH) of in een buitenlands stamboek dat erkend is door de F.C.I..
In Belgiλ geimporteerde honden worden slechts als geschikt voor de fok erkend nadat ze zijn ingeschreven bij de K.K.U.S.H.

Art.3 : Fokgeschiktheid :
a) Leeftijdsbegrenzingen van de fokdieren : vanaf 13 maand tot 9 jaar voor de reuen indien in het bezit van het officiele HD resultaat. (geen uitzondering mogelijk) Vanaf 18 maand op het ogenblik van de dekking tot en met 7 jaar voor de teven.
b) De teven mogen slechts dan worden gedekt indien zij in optimale gezondheid verkeren, eenn nieuwe dekking zal slechts toegestaan worden als er 10 maanden minimum tussen de geboorte en dekking zal liggen.
c) Een dekreu kan fokbeperking opgelegd worden op advies van de fokadvieskommissie.

Art.4 : Motieven voor uitsluiting van fokkerij
Volgende SP mogen niet gebruikt worden in de fokkerij :
a) Kwaadaardige of overdreven angstige of zenuwachtige of agressieve dieren.
b) Met grove fouten tegen de standaard.
c) Waarvoor de SPCB fokstop of verbod adviseerd. (fokadvieskomissie)

Art.5.1 : Onderzoek van heupdysplasie is verplicht voor alle honden geboren vanaf 01/01/93.
Alleen de beoordeling opgemaakt door de heupdisplasiekommissie is in acht genomen.
Onderzoek op minimum leeftijd van 12 maanden.
Reuen die gerontgend zijn in het buitenland worden eveneens aangenomen in Belgie als ze in het desbetreffend land gedomicileerd zijn, zoniet geldt de beoordeling van de Belgische HD kommissie.
Uitgezonderd voor geimporteerde honden wanneer deze laatste onderzocht werd voor hij uit het buitenland werd ingevoerd en voor zover het onderzoek werd uitgevoerd door een buitenlandse kommissie erkend door de F.C.I..
Voor honden in co-ownership wordt uitsluitend de werkelijke verblijfplaats in acht genomen.
De honden met HD/A en HD/B zijn toegelaten voor voortteling.
De honden HD/C, licht aangetast, mogen enkel gekoppeld worden met HD/A of HD/B.
De honden met HD/D en HD/E worden uitgesloten.

Art.5.2 : Onderzoek van elleboogdisplasie is verplicht voor honden geboren vanaf 01/01/99.
Dit onderzoek moet eveneens op de minimum leeftijd van 12 maanden gebeuren zodat dit gelijktijdig kan met het rontgenen van HD.
Alleen de beoordeling opgemaakt door de kommissie is in acht genomen.
Hier moet echter de originele uitslag naar de club worden gestuurd.
Voor deze beoordeling is geen sanctie voorzien.

Art.6 : Alle dekmeldingen en geboorteaangiften moeten binnen de 14 dagen aan het secretariaat worden toegestuurd.
De sterfte in een nest moet eveneens aan dit secretariaat worden overgemaakt.

Art.7 : Voor ieder nest moeten stambomen worden aangevraagd en dit volgens de modaliteiten vastgelegd door KMSH voor buitenlandse leden gelden de voorschriften van domiciliering. (F.C.I. erkend)

Art.8 : De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in het bezit zijn van een officieel stamboom (voor Belgie LOSH of ALSH) erkend door de F.C.I..

Art.9 : Verkoop
De verkoop van de puppies zal gebeuren vanaf 8 weken minimum, ingeent, ontwormd en getatoeerd.

Art.10 : Elke verkoop van de puppies moet aangegeven worden aan het secretariaat met het adres van de nieuwe eigenaar, stamboomnummer en tatoeagenummer.
Alleen verkoop van honden uit eigen fok is toegelaten.
Inkopen voorr verdere verkoop is niet toegestaan.
Elke uitzondering hierop moet vergezeld zijn van een schriftelijke toelating van de fokadvieskommissie.
Indien de nieuwe eigenaar van de pup geen lid is van de SPCB, is de fokker verplicht het bestaan van deze laatste te propageren.

Art.11 : Elke fokker verplicht zich ertoe nestcontrole en toezicht op hun kennel toe te laten door een afvaardiging van de fokadvieskommissie of het bestuur van de SPCB.

Art.12.1 : Pupbemiddeling
Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling moet men tenminste 1 jaar lid zijn van de SPCB en voldoen aan de voorwaarden van het fokreglement en dit voor alle honden die voor de fokkerij gebruikt worden.
Voor de modaliteiten van de pupbemiddeling zie annex 1.

Art.12.2 : Aanbevolen fokkerslijst
Om in aanmerking te komen voor publicatie in de aanbevolen fokkerslijst moet men tenminste 1 jaar lid zijn van de SPCB en voldoen aan de voorwaarden van het fokreglement en dit voor alle honden die voor de fokkerij gebruikt worden.
Voor de modaliteiten van de fokkerslijst zie annex 2.

Art.12.3 : Aanbevolen dekreuen
Een dekreu kan pas opgenomen worden in de aanbevolen lijst indien hij gerontgend is voor HD (geboren vanaf 01/01/93) en ED (geboren vanaf 01/01/99).
Deze resultaten zullen vermeld worden.

Art.13 : Sancties
De leden of fokkers die onderhavig reglement overtreden, of met de bedoeling trachten te omzeilen, kunnen een sanctie oplopen.
De fokkommissie zal deze gevallen onderzoeken, waarbij de betrokkene zich kan verdedigen.
Deze sancties kunnen zijn : Schorsing als lid SPCB, waarbij de club zich genoodzaakt ziet verzet aan te tekenen bij de K.M.S.H. tegen het afleveren van stambomen.

Art.14 : Uitzonderingen
Afwijkingen op het fokreglement moeten, voor de dekking, schriftelijk op voorhand worden aange
vraagd aan het bestuur van de SPCB, zodanig dat in samenspraak met de fokadvieskommissie bepaalde uitzonderingen al dan niet kunnen worden toegelaten. (schriftelijk)

Art.15 : In gevallen waarin dit fokreglement niet voorziet, beslist het bestuur, in samenspraak met de fokadviescomissie.

Art.16 : Indien nodig kunnen deze fokreglementen op ieder ogenblik gewijzigd worden bij beslissing van de raad van beheer en in samenspraak met de fokkommissie, en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

retour

 

MINIMUM KOOP- EN VERKOOPOVEREENKOMST:

 

Sharpei kennel ………………………………………

Naam fokker: ……………………………………….

Adres: ……………………………………………….

……………………………………………………….

Tel: …………………………………………………..

VERKOPER

En anderzijds

Dhr/Mevr.

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

KOPER

Artikel 1: Tussen verkoper en koper wordt volgende raszuivere Shar-pei verkocht:

Naam: ………………………………………………...

Tatouagenummer: …………………………………….

Geslacht: ……………………………………………...

Kleur: …………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………

 

Artikel 2: Herkomst en eigendom

De verkoper verklaart de in artikel 1 vernoemde Shar-pei in volle eigendom te bezitten door de geboorte van deze in zijn kennel.

 

Artikel 3: Prijs: …………………………Euro

De verkoper verbindt zich ertoe de Shar-pei af te leveren aan de koper aan de overeengekomen prijs, die contant te betalen is.

 

Artikel 4: Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht geschiedt wanneer de prijs volledig aan de verkoper in contanten werd voldaan.

Zolang de overeengekomen prijs niet volledig betaald werd, blijft de verkoper eigenaar van de in artikel 1 bepaalde Shar-pei.

 

Artikel 5: Overige op deze koop-verkoopovereenkomst toepasselijke bepalingen:

 1. De verkoper verplicht zich ertoe de door de dierenarts gewaarmerkte entingbewijzen van de in artikel 1 vernoemde Shar-pei aan de koper te overhandigen. Daarbij garandeert hij de goede gezondheid van de Shar-pei op het moment van de eigendomsoverdracht.
 2. De stamboom van Sint-Hubertus zal overhandigd worden aan de koper zodra deze ter beschikking is. De verkoper verplicht zich ertoe alle nodige schikkingen te treffen om die stamboom te bekomen.
 3. De verkoper heeft het recht om bij afgifte van de stamboom aan de koper, de in artikel 1 vernoemde Shar-pei te zien en te beoordelen.
 4. Indien de Shar-pei als gevolg van een aangeboren afwijking of een verborgen gebrek, waarvan de oorzaak aantoonbaar naar de verkoper is terug te voeren, binnen het eerste levensjaar overlijdt, of dat er euthanasie moet worden toegepast, zal de verkoper binnen de 18 maand een nieuwe Shar-pei afleveren van dezelfde waarde en indien mogelijk van hetzelfde geslacht en dezelfde kleur. De afwijking of het verborgen gebrek dient aangetoond door tenminste twee dierenartsen, waarvan ιιn aangeduid door de verkoper, en tevens door sectie van het overleden dier. Elk der partijen dragen de kosten van de door hem aangewezen dierenarts. De kosten van de sectie zijn voor rekening van de koper. Alle rechten van de koper vervallen ten opzichte van de verkoper indien de koper de verkoper niet tijdig in kennis stelt van de ziektetoestand van het dier.
 5. Alle rechten van de koper vervallen wanneer de in artikel 1 vernoemde Shar-pei overlijdt of ernstige gebreken vertoont door de schuld of nalatigheid van de koper of door de fout van een derde. Het inentingschema in bijlage dient strikt nagevolgd te worden.
 6. Wanneer de in artikel 1 genoemde Shar-pei  niet langer bij de koper kan blijven en/of er problemen zijn, dient de koper in eerste instantie contact op te nemen met de verkoper. Koper en verkoper zullen dan naar een voor beide partijen bevredigende oplossing zoeken. In geen geval mag de hond in een dierenasiel worden geplaatst of van tehuis en eigenaar veranderen zonder schriftelijke toestemming van de fokker.
 7. De verkoper geeft aan de koper de toelating om met de in artikel 1 genoemde Shar-pei te fokken enkel en alleen volgens de reglementen en voorschriften van de F.C.I (Fιdιration Cynologique Internationale), de K.M.S.H Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus) en de S.P.C.B (Shar-pei Club Belgium), waartoe de verkoper de koper aanraadt zich bij aan te sluiten. Het niet naleven van dit artikel, welke enkel tot doel heeft het ras te verbeteren en de goede reputatie van het fokken te vrijwaren, zal gerechtelijk vervolgd worden.
 8. Gedurende het eerste levensjaar van de Shar-pei zullen eventuele operatiekosten tengevolge van entropion of thight lip ιιnmalig voor 50 % vergoed worden door de fokker. Deze garantiebepaling geldt enkel als:

a)      Alle voorzorgen zijn genomen om deze ziekten te voorkomen, (inclusief tacking)

b)     Deze ziekten geen externe oorzaak hebben.

c)      De operatie wordt verricht door een veearts aangeduid door de verkoper. Geneesmiddelen, consultaties en nazorgen zullen niet vergoed worden.

 

Alle geschillen welke niet in onderling overleg tussen de verkoper en koper kunnen opgelost worden en welke betrekking hebben op deze overeenkomst zullen beslecht worden voor de rechtbank van ....................................................... .

 

Opgemaakt in tweevoud te ……………………………………………………

 

De verkoper                                                                                         De koper

 

Handtekening voorafgegaan met “Gelezen en goedgekeurd”  

 

DOWNLOAD HIER HET DOCUMENT

retour